Vážení členové ČBF,
Na posledním zasedání Výboru ČBF, které proběhlo dne 12. 2., jsme se opětovně zabývali Směrnicí o členství
a s tím souvisejícím nastavením výběru členských příspěvků členů České basketbalové federace.
Zabývali jsme se znovu otázkou, zda vybírat členské příspěvky od členů ČBF či ne. Odpověď byla shodně ano
a pouze za jednu aktivitu – tedy pokud bude člen zároveň hráč a trenér, platí 1x členský příspěvek dle věkové
kategorie. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí jsou požadavky ze strany Ministerstva školství a některých
investičních i neinvestičních programů MŠMT, s čímž souvisí skutečnost, že basketbal je jediným olympijským
kolektivním sportem, který od členů příspěvky přímo nevybírá a to by mohlo být limitující při čerpání dalších
dotací. Faktické adresné vybírání členských příspěvků transparentně zprůhledňuje i členskou základnu ČBF.
A v neposlední řadě jde o nastavení věci do souladu se Stanovami ČBF.
V otázce termínu výběru členských příspěvků jsme se na popud členské základny shodli na jeho posunutí
oproti původnímu návrhu. Termín výběru členských příspěvků je nově stanoven do 16. 5. daného
kalendářního roku, tj. do zahájení soutěží.
Opakovaně jsme se také zabývali otázkou výše členských příspěvků. Z hlediska financování došla ČBF do již
avizované situace, kdy končí možnost využívání „loterijních“ prostředků. Tyto finance jsme v minulosti
dlouhodobě v čase rozložili tak, abychom maximálně využili možnost jejich tříletého čerpání. Díky této
skutečnosti jsme od roku 2015 dokázali vytvořit velké množství programů, které podporují rozvoj mladých
basketbalistů a basketbalistek mimo účelové dotace MŠMT. Do programů ČBF, které byly takto financovány,
patří například dofinancování aktivit spojených s mládeží, jr. NBA league, školení trenérů TB I a TB II, Impulzy
trenérů mládeže, vydávání metodických materiálů a knih zaměřených na mládež, podpora Školní
basketbalové ligy, podpora Národních finále a MČR U11 – U15, spolufinancování minikošů pro kluby a školy,
nákup míčů velikosti 4 a v neposlední řadě příspěvky na mládežnické rozhodčí. „Loterijní“ peníze, které mají
jediné omezení a to účel vynaložení na mládež, nám od roku 2015 přispívaly na chod federace průměrně
částkou 10 mil Korun. Výpadek těchto financí může fakticky znamenat zánik některých pilířů mládežnického
programu. I přes nárůst financí z MŠMT je potřeba tento výpadek financí do mládeže nahradit a touto
náhradou by měly být příspěvky členů ČBF. Samozřejmě členské příspěvky, jako i další vlastní zdroje ČBF
umožňují zabezpečení činností, které naopak neumožňují státní účelové dotace.
O způsobu jak se budou členské příspěvky vybírat, budete informování ze svých klubů.
Věřím, že krokům, které dle našeho přesvědčení zajišťují rozvoj mládežnického programu, budete rozumět.
S pozdravem
JUDr. Miroslav Jansta
Předseda ČBF